Interpelace ministryně školství, mládeže a tělovýchovy K. Valachové ve věci zavádění inkluze

3. březen 2016, 42. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Poslanec Karel Rais: Vážená nepřítomná paní ministryně školství, v souvislosti s mediálním rozruchem kolem problematiky zavádění inkluze jsem často tázán na kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu evropských prostředků, a to konkrétně na zprávu NKÚ č. 1506, kde se píše o devíti centrech podpory inkluzivního vzdělávání, která po ukončení evropského projektu bez náhrady zanikla. Tím došlo k porušení udržitelnosti, ke které se řešitelé MŠMT zavázali, a reálně hrozí, že příjemce dotace bude nucen dotaci vrátit. Dotace činila asi 133, nebo více než 133 milionů korun. V rámci projektu mělo vzniknout devět center pro podpory, jejichž úkolem bylo vytvořit metodické materiály podpory inkluze. Při kontrole bylo zjištěno, že MŠMT nemá informace, jestli školy metodiky využívají. Dále bylo konstatováno, že o vytvořený vzdělávací kurs ze strany MŠMT neměl nikdo zájem. NKÚ zjistil, že zřízená centra po ukončení realizace projektu zanikla bez náhrady, takže nemohly dál být podpořeny aktivity na regionální úrovni. Vzdělávací kurz Metodika školního podpůrného programu byl vyhlášen do doby kontroly pouze dvakrát. Neuskutečnil se z důvodu nedostatku zájemců.

V souvislosti se situací bych se rád zeptal, jaké konkrétní personální důsledky jsou vyvozeny z těchto elementárních chyb v čerpání prostředků Evropské unie pro podporu inkluze. Tím myslím, jak jste řešila problém ukončení činnosti devíti center podpory inkluzivního vzdělání. A za druhé, jestli bude MŠMT požadovat například v rámci finančního střednědobého plánu další navýšení financí na zajištění inkluze. Pokud ano, jak zajistíte, aby finance opět nebyly čerpány takto výrazně neefektivně?

Děkuji za pozornost.

Všechny příspěvky ze schůze naleznete zde.

Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR