Jsem proti nepřiměřeně vysoké administrativní zátěži

K návrhům na vydání zákona o střetu zájmů.

10. dubna 2018, 12. schůze PSP ČR, poslanec Karel Rais:

Přeji dobrý den všem. Proti tomu, co jsme slyšeli, mám relativně drobnost, která se týká v podstatě zápisu veřejných funkcionářů z vysokých veřejných škol, potom funkcionářů z Technologické agentury, z TAČR, z GAČR a z akademií.

Podle současného stavu znění zákona o střetu zájmů je zápis veřejných funkcionářů z veřejných škol a z dalších institucí obtížně realizovatelný, s velkou administrativní zátěží a zvůlí jak na straně veřejných funkcionářů a MŠMT, tak na straně vysokých veřejných škol, které nejsou na základě současného znění zákona ani dotčeným subjektem ve vztahu veřejný funkcionář a podpůrný orgán.

Navrhuji v podstatě to, aby evidenční registr těchto veřejných funkcionářů, kteří spadají pod režim zákona o střetu zájmů a týkají se vysokých škol a těch dalších institucí, aby novým podpůrným orgánem byla sama veřejná škola, event. ty konkrétní instituce, o kterých jsem mluvil. Akceptací tohoto pozměňovacího návrhu dojde ke vzniku nového podpůrného orgánu, kterým budou veřejné vysoké školy ve vztahu k veřejným funkcionářům, a pracovníci Akademie věd, Grantové agentury a Technologické agentury budou spadat pod kompetence tohoto nového podpůrného orgánu.

Více zde.